Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kterými jsou na jedné straně provozovatele oční optiky Optika Neumanová - Markéta Matochová a Leona Neumanová jako "prodávající" a na druhé straně zákazník jako "kupující".

Kupujícím může být spotřebitel či podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími.

Kupující zadáním objednávky, nebo zakoupením produktu bere výslovně na vědomí, že tyto VOP jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím, že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě zadání zakázky, či zakoupení produktu.

II. Přijetí a vyřízení zakázky, uzavření kupní smlouvy

Přijetím objednávky, či zakoupením produktu kupujícím dochází k uzavření kupní smlouvy. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Při přijetí objednávky prodávajícím je kupujícímu vystaveno potvrzení s informacemi ke zvolené zakázce, informací o ceně a předpokládaném termínu dodání zakázky.

Prodejce má právo požadovat při každé zakázce zálohu v minimální výši 50% z celkové ceny zakázky, jako jistinu potřebnou pro pokrytí nákladů spojených s výrobou a dodáním zakázky pro případ, kdy si kupující zhotovenou zakázku nevyzvedne.

Prodávající upozorní kupujícího na zhotovenou zakázku způsobem určeným při zadání zakázky.

Pokud nebude zakázka kupujícím vyzvednuta do 30 dnů od data uvedeném na zakázkovém listu, má prodávající právo produkt zlikvidovat a zaplacená záloha tímto propadá ve prospěch prodávajícího.

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

III. Ceny

Akční ceny platí do vyprodání skladových zásob nebo po dobu časově určenou. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli veškeré akce a speciální cenové nabídky v jejich průběhu změnit nebo ukončit.

Názvy a cena zboží jsou vždy uvedeny na každém kusu zboží.
U dioptrických brýlí se celková cena zakázky skládá z ceny obruby a ceny zvolených dioptrických skel.

IV. Platební podmínky

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu řádně a včas. Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny.

Kupující je povinen uhradit kupní cenu při uzavření kupní smlouvy na pokladně prodávajícího.

Jedná-li se o zboží na zakázku, zaplatí kupující při podpisu kupní smlouvy zálohu min. ve výši 35 % kupní ceny , pokud není při uzavření kupní smlouvy sjednáno jinak. Zbývající část kupní ceny je povinen kupující uhradit před převzetím zboží.

V. Akce a slevy 

Akce a slevy se nikdy nesčítají.

VI. Záruční doba

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba nového zboží činí pro spotřebitele 24 měsíců na dioptrickou obrubu a sluneční brýle. Záruční doba na brýlové čočky činí 12 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Není-li na dokladu o koupi nebo záručním listě délka záruční doby vyznačena, vztahuje se na zboží automaticky zákonná záruční doba.

Délka záruční doby pro podnikatele a způsob vyřízení reklamace je shodný se záruční dobou a způsobem vyřízení pro spotřebitele. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. 

VII. Záruční podmínky a vyřízení reklamace

Kupující reklamaci uplatní osobně na adrese oční optiky, kde zboží zakoupil, nebo náhradním způsobem, sjednaným po dohodě s oprávněným pracovníkem. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé mechanickým poškozením vinou uživatele nebo běžným opotřebením a na poškození čoček brýlí nevhodným používáním a čištěním.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

VIII. Závěrečná ustanovení 

Tento Reklamační řád rev. 1.1 je platný a účinný od 1.8.2019 a ruší předchozí znění Reklamačních řádů. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Reklamační řád bez předchozího upozornění.

MULTIFOKÁLNÍ BRÝLE

GARANCE SPOKOJENOSTI

V případě nezvyknutí si na multifokální brýle, nabízíme kupujícímu v rámci garance spokojenosti, do 30ti dnů od zakoupení brýlí, jiný pár multifokálních čoček nebo dvoje brýle - jedny na blízko, druhé na dálku.

Kupujícímu v tomto případě nevzniká nárok na vrácení peněz.


Vytvořte si webové stránky zdarma!