Návod k použití, GDPR

Návod k použití, GDPR

Vložte svůj text...

NÁVOD K POUŽITÍ 

Návod k použití

Dioptrické brýle, brýle s brýlovými čočkami nebo sluneční brýle vždy uchovávejte v ochranném pouzdru.

S dioptrickými brýlemi nebo slunečními brýlemi manipulujte při nasazování a snímání z obličeje vždy oběma rukama.

Dioptrické brýle, brýle s brýlovými čočkami nebo sluneční brýle nejsou uzpůsobeny k nošení ve vlasech nebo podobným nevhodným způsobem; případné deformace a poškození výrobku způsobené výše uvedeným nevhodným použitím brýlí nelze považovat za vady výrobku.

Dioptrické brýle:

Brýle jsou určeny pro vkládání dioptrických čoček na korekci zraku a splňují požadavky normy ČSN EN ISO 12870.

Brýle jsou určeny pro běžné nošení.

Při jejich používání je třeba dodržovat předepsané zásady údržby a ošetřování a používat je pouze ke stanovenému účelu.

Sluneční brýle:

Brýle jsou prostředkem osobní ochrany očí pro běžné použití a splňují požadavky normy ČSN EN 1836-1998.

Brýle zajišťují stoprocentní ochranu před UV-A a UV-B zářením. Kategorie UV fi ltru je uvedena na čočkách.

Brýle byly vyrobeny tak, aby redukovaly oslnění denním světlem při běžném používání a při řízení vozidel.

Obruby a čočky jsou určeny pro běžné nošení, kdy se nepředpokládá, že budou vystaveny nadměrné zátěži.

Brýle nepoužívejte pro přímé pozorování slunce či uměle vyrobených zdrojů UV záření.

Sluneční brýle rovněž nejsou vhodné pro jízdu za snížené viditelnosti, za soumraku nebo v noci. Při jejich používání je třeba dodržovat předepsané zásady údržby a ošetřování a používat je pouze ke stanovenému účelu.

Brýlové čočky:

Brýlové čočky jsou zdravotnickým prostředkem určeným pro opakované použití za stanovených hygienických podmínek a splňují požadavky norem: ČSN EN ISO 8980-1/1997, ČSN EN ISO 8980-2/1997, Pr EN ISO 8980-3/1997.

Při jejich používání je třeba dodržovat předepsané zásady údržby a ošetřování a používat je pouze ke stanovenému účelu.

Informace o údržbě: dioptrické / sluneční brýle:

Brýle (sluneční i dioptrické) doporučujeme čistit vodou nebo mýdlem bez abrazivních prostředků, nepoužívejte znečištěné a drsné tkaniny, které by mohly poškodit UV fi ltr.

Brýle (sluneční i dioptrické) uchovávejte ve vhodném pouzdru. Budete-li potřebovat opravu nebo údržbu v důsledku běžného nošení brýlí, obraťte se na specializované prodejny oční optiky, vyvarujte se neodborných úprav dioptrických obrub.

Brýle nevystavujte působení tepla nad 40 stupňů Celsia nebo tepelným šokům (např. v uzavřeném nevětraném prostoru, jako je automobil, sauna atd.).

Brýle nevystavujte působení chemických látek, může tak dojít k rozleptání obrub či brýlových čoček. Jedná se zejména o působení laků a barev na vlasy a o práci s chemikáliemi při použití brýlí bez užití jiných vhodných ochranných pomůcek.

Informace o údržbě:

Brýlové čočky:

Brýlové čočky pravidelně čistěte pouze pod tekoucí vlažnou vodou, pomocí roztoků určených k čištění brýlových čoček nebo pomocí speciálních utěrek z mikrovlákna.

Nepoužívejte pro čištění brýlových čoček drsné tkaniny.

Nikdy nepokládejte brýle se zabroušenými brýlovými čočkami tak, aby ležely na brýlových čočkách.

Brýle se zabroušenými brýlovými čočkami odkládejte do brýlového pouzdra 

GDPR

Provozovatele webových stránek www.optikaneumanova.cz a provozovny Optika Neumanová- Leona Neumanová IČO 057 64 167 Markéta Matochová IČO 070 44 167 sídlo Komenského 4437/27 466 01 Jablonec nad Nisou, zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je Markéta Matochová IČO 070 44 186 se sídlem Komenského 4437/27 466 01 Jablonec nad Nisou (dále jen "Správce");

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: matochova.marketa@email.cz

tel.: 732 759 696

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě webových stránek www.optikaneumanova.cz

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje uživatelů webových stránek.

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

1. Za účelem registrace na webové stránce www.webnode.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;

2. Za účelem vyřízení objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);

3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a majiteli oční optiky.

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

  • Webnode AG (systém e-shopu);

  • Česká pošta, s.p. (doručovací služba);

  • Google Analytics (analýza webových stránek);

Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: matochova.marketa@email.cz

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.optikaneumanova.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly souhlasí kupující podpisem na zakázkové kartě.

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 1.6.2018. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!